ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το μέλλον του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του Διαδικτύου διακυβεύεται στις διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το μέλλον του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του Διαδικτύου και τα δικαιώματα των χρηστών, διακυβεύονται στις διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Telecom Package, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών. Αυτό το περίπλοκο και τεράστιο νομοσχέδιο (ανάμεσα σε άλλα) έχει σαν στόχο να θέσει τους κανόνες για τις συνεργατικές επενδύσεις , τις ραδιοσυχνότητες, την πρόσβαση των μικρών φορέων στα δίκτυα των κατεστημένων φορέων, την κρυπτογράφηση και  τον χωροταξικό σχεδιασμό της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο.

Ο κατάλογος των τροπολογιών που θα ψηφιστούν στις 22 Ιουνίου στην επιτροπή IMCO και στις 11 Ιουλίου στην επιτροπή ITRE κατατέθηκαν και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τις αποκαλούμενες “συμβιβαστικές τροπολογίες”. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες αντικατοπτρίζουν μια πολύ αδιαφανή και αντιδημοκρατική διαδικασία στην οποία οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  προσπαθούν να συντομεύουν και να απλουστεύουν την ψηφοφορία μέσω  της “ανάμειξης” των διαφορετικών στάσεων τους στο κείμενο ανάλογα με το βάρος των πολιτικών ομάδων που ανήκουν.

Τι διακυβεύεται:

Φάσμα – Άδειες ραδιοσυχνοτήτων

Η πρόταση της ευρωβουλευτού Pilar del Castillo (ES – EPP)   μαζί με τους ολιγοπωλιακούς φορείς, επιθυμεί να παραταθεί η διάρκεια των αδειών ραδιοσυχνοτήτων αυτών σε υπερβολικό χρονικό διάστημα: 25 έως 30 χρόνια! Ενώ οι μεγαλύτεροι φορείς θα έχουν στην διάθεση τους τους πόρους και τις άδειες για 30 χρόνια, άλλοι παράγοντες, όπως οι μικρότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, θα αποκλείονται από την πρόσβαση στο κοινό φάσμα. Οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμβιβαστικές τροπολογίες θα πρέπει να προωθήσουν την κοινή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο φάσμα, πράγμα το οποίο θα ευνοούσε  τους μικρότερους φορείς εκμετάλλευσης και θα ενίσχυε την πολυμορφία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Για να αποφευχθεί η πλήρη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου φάσματος, οι συμβιβαστικές τροποποιήσεις θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές (ΕΡΑ) θα στερούν από έναν φορέα εκμετάλλευσης τις αποκλειστικές άδειες εκμεταλλεύσεώς του φάσματος,  εάν δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του για αποτελεσματική και σχετική χρήση του φάσματος.

Πρόσβαση στο δίκτυο

Για να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση που θα είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες («granularity») και η ποικιλομορφία των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στις αγορές τηλεπικοινωνιών, είναι απαραίτητο να υπάρχει ενεργητική και παθητική πρόσβαση στην παροχή χοντρικής. Όλοι οι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να συνδεθούν με το δίκτυο είτε μέσω εύλογων παθητικών προσφορών (για παράδειγμα σε επίπεδο γραμμής) είτε μέσω ενεργού πρόσβασης εάν το μέγεθος του φορέα εκμετάλλευσης δεν του επιτρέπει να αποκτήσει παθητική πρόσβαση. Η σημερινή ανισότητα προσφοράς για τους μικρότερους παράγοντες οδηγεί σε ανισότητα πρόσβασης στην αγορά, ιδίως για μικρότερες περιοχές, με σημαντικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό, την καινοτομία, τη συγκέντρωση γνώσεων και την εδαφική συνοχή και ανάπτυξη.

Οι συμβιβαστικές τροπολογίες δεν θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην παθητική πρόσβαση σε βάρος της ενεργού πρόσβασης. Αντίθετα, η προσφορά τόσο χονδρικής παθητικής πρόσβασης όσο και ενεργητικής πρόσβασης θα εξασφάλιζε την ανάπτυξη των μικρών και τοπικών φορέων και, συνεπώς, θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό.

Συγχρηματοδότηση και ανταγωνισμός

Η κυριότερη πρόκληση για τις πολιτικές συν-επενδύσεων είναι να επιτραπεί στους μικρότερους φορείς να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και δημιουργία νέων υποδομών, ως μέσο για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Οι τρέχουσες διατάξεις για τις πρακτικές κοινής επένδυσης δεν επιτρέπουν σε μη κερδοσκοπικούς ή τοπικούς παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να συμμετέχουν στις επενδύσεις, περιορίζοντας την ευκαιρία αυτή μόνο σε μεγαλύτερους και κατεστημένους φορείς. Παρόλο που τα κοινοτικά δίκτυα και οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την επιτυχία τους, στη σύνδεση των κοινοτήτων που μειονεκτούν τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, θα ήταν φυσιολογικό να θεωρηθούν ως ίσα μέλη του οικοσυστήματος των τηλεπικοινωνιών, παρέχοντάς τους έτσι δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες συγχρηματοδότησης.

Open WiFi

Αρκετοί εθνικοί νόμοι αποσκοπούν στην αποτροπή της κοινής χρήσης συνδέσεων στο Διαδίκτυο από πολλούς χρήστες.  Το 2017, δύο γερμανικά δικαστήρια διαπίστωσαν ότι τα άτομα που μοιράζονται τη Wi-Fi σύνδεσή τους  είναι υπεύθυνα για παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων που διαπράττονται από τους χρήστες τους. Βρέθηκαν υπεύθυνοι διότι, παρότι έχουν προειδοποιήσει οι κάτοχοι δικαιωμάτων σχετικά με τέτοιες παραβάσεις, δεν έλαβαν μέτρα για την πρόληψή τους. Η ευθύνη αυτή αποτελεί μείζονα απειλή για το μικρά κοινοτικά ασύρματα δίκτυα και μια σαφή στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι «παραδοσιακοί» πάροχοι πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν μπορούν να ευθύνονται για παραβάσεις που διαπράττουν οι χρήστες τους, ακόμη και αν το γνωρίζουν, όπως προβλέπει το άρθρο 12 της Information Society Directive.

Κρυπτογράφηση και ιδιωτικότητα

Η προεπιλεγμένη από άκρο σε άκρο κρυπτογράφηση των επικοινωνιών,  είναι ο μόνος τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί αποτελεσματικά ο αντίκτυπος των κενών ασφαλείας. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα είχε ελάχιστα αποτελέσματα. Επιπλέον, η κρυπτογράφηση αποτελεί το κύριο τεχνικό μέσο για την εφαρμογή της οδηγίας ePrivacy Directive 2002/58/EC, άρθρο 5(1), η οποία απαγορεύει κάθε είδους “παρακολούθηση ή παρακολούθηση επικοινωνιών (…) από πρόσωπα διαφορετικά από χρήστες, χωρίς την συγκατάθεση των ενδιαφερομένων χρηστών “. Είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος για τους χρήστες να εφαρμόσουν το δικαίωμά τους  στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ που προστατεύει τις επικοινωνίες. Συνεπώς, η EECC πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες κρυπτογραφούνται από άκρο σε άκρο.

Ελεύθερο λογισμικό

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο ι) της οδηγίας  2014/53/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι κατασκευαστές συσκευών πρέπει να ελέγχουν κάθε λογισμικό που μπορεί να φορτωθεί στη συσκευή όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών (π.χ. συχνότητα και ισχύς σήματος). Μια τέτοια διάταξη δεν είναι μόνο ένα σοβαρό βάρος για τους κατασκευαστές αλλά και παραβιάζει τα δικαιώματα ελεύθερης επιλογής των χρηστών. Θα κλειδωθούν στο λογισμικό των κατασκευαστών επειδή δεν μπορούν πλέον να επιλέξουν το λογισμικό και το υλικό ανεξάρτητα. Αυτή η πτυχή είναι κρίσιμη, διότι  ειδικά το Ελεύθερο Λογισμικό, ικανοποιεί ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, τεχνικών χαρακτηριστικών και προτύπων.

Μπορεί να παρεμποδίσει σοβαρά την ανάπτυξη των τοπικών δικτύων που υποστηρίζονται από τα κοινοτικά δίκτυα, τα οποία συχνά διαχειρίζονται μεμονωμένοι εθελοντές που χρησιμοποιούν  Ελεύθερο Λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών δικτύων. Δεδομένου ότι το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί να μελετηθεί και να βελτιωθεί ελεύθερα από οποιονδήποτε, δεν πρέπει να υπόκειται στον περιορισμό που επιβάλλει το άρθρο 3.3 (i) και η υιοθέτηση του Κώδικα είναι η ευκαιρία να καταργηθούν οι περιορισμοί αυτοί.

Καθολική υπηρεσία

Η σύνδεση στο Διαδίκτυο βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής όλων. Η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν μπορεί να περιορίζεται με αργές και ανομοιογενής συνδέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως για να βοηθήσει τους λιγότερο προνομιούχους να συμμετάσχουν στην κοινωνία, θα πρέπει να ενισχυθεί ο μηχανισμός εξυπηρέτησης των χρηστών USO  ώστε να μπορέσουν οι δικαιούχοι να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας είναι η μόνη ευκαιρία εδώ και πολλά χρόνια να σπάσει το ολιγοπωλιακό καταστροφικό χάος στις τηλεπικοινωνίες στα περισσότερα κράτη μέλη. Πρέπει να εξετάσουμε τις θετικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό, τον τοπικό κοινωνικοοικονομικό ιστό και τα πολιτικά δικαιώματα των χρηστών που θα έχει η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη βιώσιμων δικτύων. Η απειλή είναι μεγάλη και ο κύριος εισηγητής, γνωστός για τα στενά συμφέροντά της με τα εταιρικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εκμεταλλεύεται αυτήν την αναδιατύπωση για να ενισχύσει το status quo. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αρνηθούν τον εκβιασμό εταιρικών λόμπι και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη επιτύχει στην ανάπτυξη αυτών των τοπικών και βιώσιμων δικτύων.

Πηγή άρθρου: https://www.laquadrature.net

Σχετικά άρθρα:

Επιστολή προς την ΕΕ: Η σημασία των κοινοτικών δικτύων στην αναθεώρηση του European Telecom Package

Από το κακό στο χειρότερο: Το σχέδιο έκθεσης της ITRE για το Electronic Communications Code

Leave a Comment