ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή προς την ΕΕ: Η σημασία των κοινοτικών δικτύων στην αναθεώρηση του European Telecom Package

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του European Telecom Package, Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ, μαζί με δεκάδες κοινοτικά δίκτυα και οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, συνυπέγραψε την ανοιχτή επιστολή που συντάχθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα netCommons, σχετικά με τη σημασία των κοινοτικών δικτύων για τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η επιστολή, η οποία θα αποσταλεί στους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ, κάνει μια σειρά από συστάσεις για τη διατήρηση της ανάπτυξης των κοινοτικών δικτύων.

Η αναθεώρηση του European Telecom Package, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για την ενίσχυση της διαφάνειας, των πολιτικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών όπως και της δυνατότητας για όλους τους φορείς (κυρίως των μικρότερων φορέων και οργανισμών) να είναι σε θέση να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον μέσα στην λεγόμενη ενιαία ψηφιακή αγορά. Επίσης, στην επιστολή επισημαίνεται η σημασία μιας δίκαιης και ισότιμης ρύθμισης για όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος των τηλεπικοινωνιών, ιδίως των τοπικών κοινοτήτων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτή η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κλειστή αγορά που θα αποτελείται από λίγους μονοπωλιακούς φορείς.

Μερικά από τα κύρια μέρη της επιστολής:

1. Άρση περιττών ρυθμιστικών και οικονομικών επιβαρύνσεων

Να επανεξεταστεί το κανονιστικό πλαίσιο και να απαλλαγούν τα κοινοτικά δίκτυα από περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις. Στο Βέλγιο, για παράδειγμα, το δικαίωμα εγγραφής, για εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιών είναι 676 € για την πρώτη εγγραφή, συν 557 € κάθε επόμενο έτος. Ακόμη και τέτοιες μικρές αμοιβές μπορεί να εμποδίσουν την ανάπτυξη των μικρών δικτύων που εξυπηρετούν αποτελεσματικά δεκάδες νοικοκυριά. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Γερμανία, το δικαίωμα εγγραφής είναι δωρεάν, το οποίο θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η κίνηση του δικτύου της κοινότητας είναι πολύ πιο δυναμική σε αυτές τις χώρες. Ο προτεινόμενος κώδικας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποβλέπει στην εναρμόνιση των διαδικασιών για τις αμοιβές δήλωσης (πρώτη εγγραφή), καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις (ετήσια τέλη). Οι νομοθέτες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές ΕΡΑ είναι μηδενικές ή αμελητέες για τους ISP μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανάλογα μικρές για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, οι φόροι που έχουν σχεδιαστεί για τις μεγάλες εταιρικές επιχειρήσεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μικρότερους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Απαλλαγή από την ευθύνη έναντι τρίτων για την κοινή χρήσης πρόσβασης στο Internet

Υπάρχουν αρκετοί νόμοι που προσπαθούν να αποτρέψουν την κοινή χρήση συνδέσεων Internet μεταξύ πολλών χρηστών, κάνοντας τους ανθρώπους υπεύθυνους για κάθε επικοινωνία που γίνεται μέσω της Wi-Fi σύνδεσής τους, και δημιουργούν νομικούς κινδύνους για τους ανθρώπους που μοιράζονται τη σύνδεσή τους. Στη Γερμανία, οι κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων έχουν χρησιμοποιήσει το δόγμα της «δευτερεύουσας ευθύνης” για να επιτεθούν στην ανάπτυξη του κινήματος των κοινοτικών δικτύων. Στη Γαλλία, επίσης, με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, επιβάλλεται ένα καθεστώς δευτερεύουσας ευθύνης που δημιουργεί σημαντική νομική αβεβαιότητα για τους ανθρώπους που μοιράζονται τις συνδέσεις του δικτύου τους με άλλους χρήστες. Η λεγόμενη «απλή μετάδοση», που είναι εγγεγραμμένη στο δίκαιο της ΕΕ από το 2000, στην οδηγία σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να διασφαλιστεί και να επεκταθεί στα σημεία ασύρματης πρόσβασης της γειτονιάς. Στο ίδιο πνεύμα, θα πρέπει να απαγορευθούν οι ρήτρες των συμβάσεων που απαγορεύουν στους συνδρομητές να μοιράζονται τις συνδέσεις τους με άλλους. Η προώθηση του δικαιώματος να μοιραζόμαστε συνδέσεις στο Διαδίκτυο, είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και οικολογική κρίση, καθώς και την ταχεία αύξηση των πληθυσμών που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινή χρήση σύνδεσης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

3. Επέκταση του φάσματος των Κοινών

Δεν είναι μόνο τα σημεία πρόσβασης στο ασύρματο Internet που μπορούν να μοιραστούν, αλλά και η άυλη υποδομή στην οποία ταξιδεύουν τα ραδιοκύματα. Το Wi-Fi, ως ένα τμήμα του φάσματος που δεν χρειάζεται άδεια, και κατά συνέπεια ανήκει στα κοινά, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τα κοινοτικά δίκτυα που επιθυμούν να συστήσουν μια προσιτή και ευέλικτη υποδομή. Ωστόσο, οι ζώνες συχνοτήτων της ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi, είναι σήμερα πολύ περιορισμένες. Όχι μόνο υπόκεινται όλο και περισσότερο σε συμφόρηση σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αλλά είναι επίσης εκτεθειμένες στις νέες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούν τη λεγόμενη ζώνη συχνοτήτων ISM (όπως το LTE-U) που εμποδίζουν την αξιοπιστία του Wi-Fi. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, οι υπάρχουσες ζώνες συχνοτήτων για Wi-Fi (5,6 Ghz και 2,4 GHz) έχουν φυσικούς περιορισμούς που τις εμποδίζουν για να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερες ραδιοζεύξεις. Εν όψει αυτών των προκλήσεων, απαιτείται μια νέα προσέγγιση για την πολιτική του ραδιοφάσματος. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επεκτείνουν τις ζώνες του Wi-Fi. Θα πρέπει επίσης αυτές οι ζώνες, να διατίθενται είτε χωρίς άδεια (προτιμώμενο σενάριο) ή, αν δεν είναι δυνατόν, βάσει προσιτών και ευέλικτων συστημάτων αδειοδότησης. Τέτοιες ζώνες συχνοτήτων, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν τις λευκές περιοχές σε χαμηλότερες συχνότητες (που επιτρέπουν φθηνές και ανθεκτικές υπεραστικές συνδέσεις), καθώς και τα 12GHz και τις ζώνες 60GHz (για τις οποίες ο ραδιοεξοπλισμός είναι προσιτός και μπορεί να βοηθήσει να οικοδομηθούν υψηλή ποιότητας και bandwidth ραδιοζεύξεις point-to-point ).

4. Ενημέρωση των κανόνων ανοιχτής πρόσβασης στις υποδομές τηλεπικοινωνιών

Τα δίκτυα που χτίστηκαν με χρήματα των φορολογουμένων θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ότι ανήκουν στα Κοινά, ως εκ τούτου, να παραμένουν ελεύθερα από την εταιρικά συμφέροντα. Σήμερα, η διαχείριση και η εκμετάλλευση τους έχει συχνά ανατεθεί σε εταιρικά δίκτυα. Αυτές οι οντότητες, που συνήθως υιοθετούν επιθετικά συστήματα τιμολόγησης σχεδιασμένα για τους κατεστημένους φορείς, καθιστούν εξαιρετικά δαπανηρή για τους μικρούς παρόχους πρόσβασης τη διασύνδεση με αυτά τα δίκτυα. θα πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτά τα δημόσια χρηματοδοτούμενα δίκτυα στους μη κερδοσκοπικούς φορείς, όπως τα κοινοτικά δίκτυα, καθώς και στις μικρές επιχειρήσεις, με εύλογο και ανάλογο κόστος. Ακόμα, σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, οδηγεί στη δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών σε τοπικούς βρόχους μέσω συστημάτων τιμολόγησης που αποκλείουν τους μικρούς φορείς από την πρόσβαση σε αυτά τα ιδιωτικά δίκτυα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε περιοχή καλύπτεται από ένα τουλάχιστον φορέα τηλεπικοινωνιών με το λεγόμενο “bitstream”, να προσφέρει προσιτές τιμές για τους μικρότερους παίκτες.

5. Η προστασία του ελεύθερου λογισμικού και την ελευθερία του χρήστη στο ραδιοεξοπλισμό

Το 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2014/53 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό. Αυτή η η οδηγία, θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη των κοινοτικών δικτύων. Τα κοινοτικά δίκτυα συνήθως χρειάζεται να αντικαταστήσουν το λογισμικό που περιλαμβάνεται από τον κατασκευαστή, με ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα, ειδικά σχεδιασμένο για να ταιριάζει στις ανάγκες τους. Αυτή είναι μια συλλογική διαδικασία που, μεταξύ άλλων, βελτιώνει την ασφάλεια και ενθαρρύνει την ανακύκλωση του υλικού. Το άρθρο 3.3 (i) της εν λόγω οδηγίας δημιουργεί μια νομική πίεση στους κατασκευαστές για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του λογισμικού που φορτώνεται σε αυτές τις συσκευές με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για τους κατασκευαστές να κλειδώνουν τις συσκευές τους για να αποτρέπουν τροποποιήσεις του υλικού από τρίτους. Ζητάμε, λοιπόν, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να παρέχουν μια γενική εξαίρεση για το ελεύθερο λογισμικό που εγκαθίσταται στις συσκευές από τους τελικούς χρήστες και τους διαχειριστές (με το τελευταίους να ευθύνονται εάν το λογισμικό οδηγεί σε παραβιάσεις του κανονιστικού πλαισίου), έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των χρηστών.

6. Κατάργηση της υποχρέωσης διατήρησης δεδομένων

Τα Κοινοτικά δίκτυα προσπαθούν να διασφαλίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στα δίκτυα επικοινωνίας, και ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το απόρρητο της επικοινωνίας. Ενώ χαιρετίζουμε τις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έκρινε ότι η αδιάκριτη διατήρηση των μεταδεδομένων παραβιάζει το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ανησυχούμε για την προθυμία πολλών κρατών μελών να παρακάμψουν αυτές τις αποφάσεις για να συνεχίσουν την αδιάκριτη επιτήρηση. Καθώς οι νομοθέτες της ΕΕ, έχουν αρχίσει τη συζήτηση της αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ,τους καλούμε να αντιταχθούν στις υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων και να συμπληρώσουν τα υπάρχοντα κενά στη νομοθεσία της ΕΕ για να διασφαλίσουν ότι η υποχρέωση διατήρησης δεδομένων θα πρέπει να επιβάλλεται μόνο στοχευμένα και με περιορισμούς (και όχι σε όλους τους παρόχους πρόσβασης)

Όλη τη επιστολή μπορείτε να την διαβάσετε εδώ : https://lqdn.co-ment.com/text/Rl42W44XAc6/view/

Leave a Comment