ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ελευθερία επιλογής router στην Ελλάδα: Διαβούλευση της ΕΕΤΤ μέχρι τις 07/05/2021

Το δικαίωμα επιλογής του δικού σας μόντεμ και router αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα ουδέτερο, ασφαλές και υγιές ψηφιακό περιβάλλον. Εάν δεν μπορείτε να ελέγξετε το router σας, η ψηφιακή σας ελευθερία είναι πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο.

H Eθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 07/05/2021 τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) , το οποίo είναι σημαντικό για την ελευθερία επιλογής του δικού σας router. To Σημείο τερματισμού του δικτύου” (NTP) – καθορίζει πού τελειώνει η υποδομή του ISP και ξεκινά η υποδομή του χρήστη. Εάν το NTP θα οριστεί να επεκταθεί και στον router, ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον δικό του εξοπλισμό επειδή ανήκει στον ISP και θα καλύπτεται από τους όρους σύμβαση που έχει υπογράψει.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ καλεί όσους θέλουν να υποστηρίξουν την ελευθερία επιλογής router , να συμμετέχουν στην διαβούλευση της ΕΕΤΤ και να τονίσουν ότι οι τελικοί χρήστες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό της επιλογής τους!

Τι είναι η ελευθερία επιλογής router;

H ελευθερία επιλογής Router είναι το δικαίωμα των πελατών οποιουδήποτε Πάροχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν ένα δικό τους μόντεμ και router αντί ενός router που τους αναγκάζει ο Πάροχος Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) να χρησιμοποιούν – για παράδειγμα μέσω μιας σύμβασης. Μια τέτοια επιβολή συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων, διότι ουσιαστικά αρνείται την ελευθερία επιλογής, αφαιρώντας τον έλεγχο της τεχνολογίας από τους χρήστες. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η κίνηση στο Διαδίκτυο, η κρυπτογράφηση, τα αντίγραφα ασφαλείας, η επικοινωνία, οι αγορές, τα γραπτά σας, η επιχειρηματική αλληλεπίδραση κ.ο.κ. μεταφέρονται μέσω αυτού του router. Εάν ο router σας δεν είναι ελεύθερος αλλά ελέγχεται από τρίτους, η ψηφιακή ελευθερία σας είναι πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο.

Ελευθερία router στην Ευρώπη

Από το 2016, το Router Freedom στην Ευρώπη προστατεύεται από τον Κανονισμό 2015/2120 – τον λεγόμενο Κανονισμό Net Netutrality. Το άρθρο 5 ορίζει ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων του κανονισμού σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές του σώματος των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (BEREC). Η προβληματική αφετηρία για την εφαρμογή του Router Freedom στην Ευρώπη σχετίζεται με νομικές και τεχνικές πτυχές γύρω από το “Σημείο τερματισμού του δικτύου” (NTP) – το οποίο καθορίζει πού τελειώνει η υποδομή του ISP και ξεκινά ο χρήστης. Εάν το NTP θα οριστεί να επεκταθεί και στον router, ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον δικό του εξοπλισμό επειδή ανήκει στον ISP και θα καλύπτεται από σύμβαση.

Ήδη, πολλοί πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν συμμορφώνονται ακόμη με τον κανονισμό, επιβάλλοντας τους δικούς τους routers στους καταναλωτές σε μια σαφή αντίφαση με την αρχή του Net Neutrality. Η επιχειρηματολογία τους αφορά τη θέση του σημείου τερματισμού δικτύου (NTP), έναν αυθαίρετο ορισμό μεταξύ των ορίων του ιδιωτικού εξοπλισμού του χρήστη και του εξοπλισμού δικτύου του ISP. Εισήγαγαν μια συζήτηση για να καθορίσουν εάν το NTP θα βρίσκεται εντός του τομέα τελικού χρήστη, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους μόντεμ και δρομολογητή ή το NTP θα είναι μέρος του τομέα του διαχειριστή δικτύου, επομένως οι τελικοί χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό τους δικό δρομολογητή με ιδιωτικό μόντεμ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν το router του ISP.

Γιατί είναι σημαντική η ελευθερία επιλογής Router;

Η παραβίαση της ελευθερίας σας μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς περιορισμούς, όπως:

 • Ο ISP δεν επιτρέπει στον πελάτη να χρησιμοποιεί άλλο router,μέσω μιας σύμβασης.
 • Ο ISP δεν δίνει στον πελάτη τα δεδομένα σύνδεσης όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση PPPoE / VoIP (ενδέχεται να διαφέρει σε ορισμένες χώρες, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο).
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου χρησιμοποιεί μη τυπικές τεχνικές για να συνδέσει τους πελάτες του στο Διαδίκτυο / την υποδομή του, δηλαδή ειδικά βύσματα ή ιδιόκτητα πρωτόκολλα.
 • Ο ISP απαιτεί κάθε δρομολογητή να είναι εγγεγραμμένος στη δική του υποδομή, δηλαδή με διεύθυνση MAC ή άλλη αναγνώριση. Έτσι, ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικές του συσκευές, επειδή δεν θα λάβει διεύθυνση IP ή άλλα απαραίτητα δεδομένα.

Οι λόγοι για την υπεράσπιση και την προώθηση του Router Freedom αφορούν ηθικά και τεχνικά στοιχεία στις βασικές μας ανάγκες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπως:

 • Ελευθερία επιλογής: Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε τις δικές μας ηλεκτρονικές συσκευές. Εάν οι πελάτες δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή που συνιστάται από τον ISP για οποιονδήποτε λόγο, ο πάροχος υπηρεσιών Internet πρέπει να το σέβεται χωρίς επιπτώσεις για τον χρήστη.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων : Η έλλειψη ελευθερίας επιλογής router θέτει σε κίνδυνο το απόρρητό μας και την ασφάλεια των πιο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μας.
 • Συμβατότητα : Ορισμένοι ISP επιβάλλουν στους χρήστες συγκεκριμένα μοντέλα, αναγκάζοντάς τους να αποκτήσουν μόνο συμβατό υλικό. Από την άποψη του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, αυτό είναι δυσμενές λόγω της συσσώρευσης ηλεκτρονικών αποβλήτων για συσκευές θα λειτουργούσαν ακόμη.
 • Ελεύθερος ανταγωνισμός και τεχνολογική πρόοδος : Οι χρήστες επωφελούνται από τον ελεύθερο ανταγωνισμό που εγγυάται την ελεύθερη επιλογή και τη σταθερή βελτίωση των προϊόντων. Η έλλειψη ανταγωνισμού, επιβαρύνει τους χρήστες, επειδή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα μειώνονταν συνεχώς και η φιλικότητα προς τον χρήστη θα μειωνόταν. Όσον αφορά την ελευθερία router, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο: Άν ένας χρήστης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει έναν router, ο ISP απέχει μόνο ένα μόνο βήμα μακριά από το να υποστηρίζει μόνο ένα πάροχο SIP, ένα μόνο χώρο αποθήκευσης cloud, ένα πάρόχο DynamicDNS ή μια μόνο πλατφόρμα ροής πολυμέσων. Ο χρήστης πιθανά στο μέλλον δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνά του, τον αξιόπιστο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή το υλικό του, επειδή δεν υποστηρίζεται από τον ISP του.
 • Ασφάλεια : Η έλλειψη Router Freedom αυξάνει την πιθανότητα ότι μεγάλα τμήματα της αγοράς του δρομολογητή κυριαρχούνται από μία ή λίγες οικογένειες προϊόντων ή κατασκευαστές. Στη συνέχεια, εάν εμφανιστούν μεγάλα προβλήματα ή τρύπες ασφαλείας, ένας τεράστιος αριθμός χρηστών θα επηρεαστεί ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι ISP χρησιμοποιούν μόνο μερικά μοντέλα router και έτσι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πελατών τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό όταν οι κατασκευαστές και οι πάροχοι είναι πολύ αργοί στην παράδοση κρίσιμων ενημερώσεων και στους χρήστες δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι ίδιοι ενημερώσεις.

 • Διαβάστε περισσότερα για την ελευθερία επιλογής router εδώ
 • Δείτε την διαβούλευση της ΕΕΤΤ εδώ

12 thoughts on “Ελευθερία επιλογής router στην Ελλάδα: Διαβούλευση της ΕΕΤΤ μέχρι τις 07/05/2021

 1. Πως μπορουμε να συμμετεχουμε, προκειμενου να βοηθησουμε στην κατευθυνση του δικαιωματος επιλογης router?

  • Για να συμμετέχετε στην διαβούλευση πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο κειμενο της ΕΕΤΤ και να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις υποστηρίζοντας οτι η σωστή απόφαση είναι μόνο στο σημείο Α (χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα που υπάρχουν στο παραπάνω άρθρο)
   Οι ερωτήσεις της ΕΕΤ είναι η παρακάτω
   1. Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο ή όχι να οριστεί το σημείο τερματισμού δικτύου; Παρακαλούμε τεκμηριώστε την άποψη σας.
   2. Ποιο σημείο θεωρείτε καταλληλότερο να ορισθεί ως σημείο τερματισμού δικτύου (Α, Β ή C). Τεκμηριώστε την απάντησή σας.
   3. Εάν προτείνετε τα σημεία Β ή C αναφερθείτε αναλυτικά στα κριτήρια της ενότητας 5 τα οποία συντρέχουν ή οποιαδήποτε επιπλέον κριτήρια που τεκμηριώνουν την πρότασή σας.
   4. Εάν προτείνετε το σημείο Α αιτιολογήστε γιατί κατά την κρίση σας δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των κριτηρίων iii-vi της ενότητας 5.

 2. Θα ηταν χρησιμο να υπαρχει ετοιμη απο τον ΕΛ/ΛΑΚ η απαντηση στις πιο πανω ερωτησεις.
  (Ωστε να ειναι σε μορφη αποδεκτη απο την ΕΕΤΤ)
  Δεν ειναι ευκολο να απαντηθουν οι ερωτησεις τεκμηριωμενα με ορθο -συμφωνα με την ΕΕΤΤ- τροπο

 3. Δεν βλέπω κάπου να αναφέρετε και το γεγονός του “κλειδώματος” VOIP. Αν βάλεις δικό σου router χάνεις το VOIP και δεν έχεις τηλεφωνία…

  • ” Όσον αφορά την ελευθερία router, το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο: Άν ένας χρήστης αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει έναν router, ο ISP απέχει μόνο ένα μόνο βήμα μακριά από το να υποστηρίζει μόνο ένα πάροχο SIP, ένα μόνο χώρο αποθήκευσης cloud, ένα πάρόχο DynamicDNS ή μια μόνο πλατφόρμα ροής πολυμέσων. Ο χρήστης πιθανά στο μέλλον δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα τηλέφωνά του, τον αξιόπιστο διαδικτυακό χώρο αποθήκευσης ή το υλικό του, επειδή δεν υποστηρίζεται από τον ISP του.”

 4. Στην πράξη όμως δεν θα λειτουργήσουν ποτέ τα κλειδώματα που αναφέρεστε διότι, πάντα θα μπορεί ο καταναλωτής απλά να λειτουργεί τον router του πάροχου σαν passthru μόνο και μόνο για να περνά το traffic στον δικό του router. Όσον αφορά το κλείδωμα του voip, αυτό σηγμαίνει ότι δεν θα είναι δυνατός ο τερματισμός της τηλεφωνίας σε τηλεφωνικό κέντρο, πρακτική που θα υποβαθμίζει το προιόν του παρόχου (το έκανε πολύ παλιά η vodafone με τα netfaster)

Leave a Comment