ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύτηκε η έκθεση “Ανοιχτού Διαδικτύου 2018-2019” από την ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2018-2019.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα για την κατάσταση του ανοικτού διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μαΐου 2018 – Απριλίου 2019.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, στην ελληνική αγορά υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα διακριτικής μεταχείρισης περιεχομένου και εφαρμογών σε τεχνικό επίπεδο (μη εύλογες πρακτικές διαχείρισης κίνησης).

Τα περισσότερα προβλήματα σχετίζονται με τον έλεγχο των εμπορικών πρακτικών (που συνήθως αλλάζουν πιο δυναμικά), τη διαφάνεια και ενημέρωση των τελικών χρηστών, καθώς και την ποιότητα υπηρεσίας, σχετικά με την οποία είναι και τα περισσότερα παράπονα των συνδρομητών.

Το επόμενο διάστημα προτεραιότητα της ΕΕΤΤ είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΚΑΔ), και κυρίως η εφαρμογή των προβλέψεων του Κανονισμού για την εκτίμηση και δημοσιοποίηση τιμών πραγματικών ταχυτήτων, σύμφωνα με τις οποίες οι συνδρομητές, τόσο σταθερών όσο και κινητών δικτύων θα πρέπει να ενημερώνονται για την πραγματική ταχύτητα πριν συνάψουν σύμβαση, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα αποζημιώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων από την ταχύτητα αυτή.

Οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΑΔ αναμένεται να εφαρμοστούν έως τις 5 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις μεταβατικές περιόδους εφαρμογής που περιέχονταν στο κείμενο του κανονισμού.Επιπλέον, έχει ξεκινήσει από την ΕΕΤΤ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αλλαγή του Κανονισμού Δεικτών Ποιότητας (EETTΑΠ. 621/011/27-09-2011, ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011), ώστε να υπάρχει ένα σύγχρονο και εναρμονισμένο πλαίσιο ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.Τέλος, σημαντικό κομμάτι τη δουλειάς της ΕΕΤΤ αποτελεί η συμμετοχή της στις εργασίες της ομάδας OpenInternet του BEREC, με κυριότερο αντικείμενο την έκδοση αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2020

Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.


Πηγή άρθρου: https://www.eett.gr

Leave a Comment