ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ελευθερία επιλογής router στην Ελλάδα: Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για το σημείο τερματισμού της οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH) μέχρι τις 17/06/2022

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό για τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας. Η πρόταση της ΕΕΤΤ είναι στην περίπτωση της οπτικής ίνας στο σπίτι (FTTH) το σημείο τερματισμού δικτύου να ειναι μετά το τερματικό οπτικού δικτύου, και όχι στο φυσικό παθητικό σημείο στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στο δημόσιο σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τελικό χρήστη.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ μαζί με το FSFE προτρέπoυν την ΕΕΤΤ να διασφαλίσει τα νόμιμα δικαιώματα των Ελλήνων τελικών χρηστών και να προωθήσει τη δικαιοσύνη, τον ανταγωνισμό και τη βιωσιμότητα του τηλεπικοινωνιακού τομέα, εφαρμόζοντας μια μελλοντικά ασφαλή ρύθμιση που περιλαμβάνει τα δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) στον καθορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου στο παθητικό φυσικό σημείο (NTP στο σημείο Α) και όχι μετά τον τερματικό οπτικού δικτύου.

Υποστηρίζουμε σθεναρά τον ορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου στο παθητικό φυσικό σημείο στο οποίο παρέχεται στον τελικό χρήστη η πρόσβαση στο δημόσιο σταθερό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις τοπολογίες σταθερών δικτύων,συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών (FTTH). Αυτός ο ορισμός είναι η μόνη εφικτή επιλογή για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και την προώθηση της καινοτομίας στην αγορά τηλεπικοινωνιακών τερματικών εξοπλισμών

  • Προτρέπουμε την ΕΕΤΤ να απορρίψει την εξαίρεση για την τοπολογία δικτύων οπτικών ινών (FTTH), επανεξετάζοντας το ΣΤΔ για τοπολογίες οπτικών ινών στο ίδιο παθητικό σημείο με άλλου τύπου συνδέσεις (σημείο Α των Κατευθυντήριων Γραμμών του BEREC για το ΣΤΔ).
  •  Ο ορισμός τoυ ΣΤΔ στο παθητικό σημείο αποτελεί την καλύτερη και μόνη μελλοντικά ασφαλή ρυθμιστική λύση που επιτυγχάνει την αγαστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των καταναλωτών, του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές τερματικού εξοπλισμού, της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
  • Ο ορισμός της θέσης του ΣΤΔ δεν θα πρέπει να αντικατοπτρίζει περιορισμούς στα ενοποιημένα δικαιώματα των τελικών χρηστών του αρ. 3(1) του κανονισμού 2015/2120. Η εξαίρεση της οπτικής ίνας από τον ανωτέρω ορισμό μπορεί να παρεμποδίσει έντονα την μελλοντική ψηφιακή κυριαρχία καi την ελευθερία επιλογής των τελικών χρηστών. Το κόστος αλλαγής και το οικολογικό αποτύπωμα αναμένεται να αυξηθούν, και να απειληθεί η τεχνολογική ασφάλεια. Ούτε οι τελικοί χρήστες, ούτε οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, ούτε η βιομηχανία τερματικού εξοπλισμού θα επωφεληθούν από μία συρραφή ετερόκλητων θέσεων ΣΤΔ. Αντίθετα, μια πανευρωπαϊκή ελευθερία επιλογής δρομολογητών θα επιτρέψει μεγαλύτερη καινοτομία, θεμιτό ανταγωνισμό, καi ασφάλεια στην Ευρώπη.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην Διαβούλευση μέχρι τις 17/06 μέσω e-mail στο ntp@eett.gr

Leave a Comment